Zápisy z valné hromady

 

18. výroční schůze TK Třebín 13.1.2024

 

Program schůze :

-        Zahájení

-        Zpráva o činnosti

-        Pronájem kiosku

-        Zpráva o hospodaření

-        Členské příspěvky

-        Volba výkonného výboru

-        Plán investic 2024

-        Plán údržby a oprav

-        Plán činnosti a sportovních akcí

-        Usnesení

-        Diskuze

 

1.      Zahájení

Poděkování a přivítání. Paní starostka jako čestný host– předat slovo, proběhlo a byli jsme informování o plánovaných investicích obce jako WC kontejner na hřiště, chodník a kanalizace v části Třebína na výjezdu směrem Kaliště, rekonstrukce obecní budovy v Třebíně a nové informační APP Munipolis ( nebudou více sms ) a instalaci ukazatele rychlosti na vjezdu do obce.

 

2.      Zpráva o činnosti v roce 2023

        Akce : brigády jarní a podzimní, Májka, Dětský den, tenisové a beachové turnaje

        Údržba/investice : revitalizace tenisového kurtu, oprava laviček, vývozy WC, dětský den, vodoměr       

        kiosek, oprava ventilu šachta

 

3.      Pronájem kiosku

        Nájem 1,- Kč ponecháme, odsouhlaseno

 

4.      Zpráva o hospodaření

Martina Vítková – informovala o stavu účtu, investicích a platbách, výběr za sezonu byl rozdělen 50/50 TK a Ivan Finta za správu rezervací a výběry cash. Pokladna se již nevede!

 

5.      Členské příspěvky

Do 15 let : 0,- Kč

Od 15 do 18 let : 100,- Kč

Nad 18 let : 500,- Kč

Počet členů : 91, byl vyřazen jeden člen za nezaplacení příspěvků

 

6.      Volba VV

-        Prezident : Šnedorfer František

-        Tajemník : Karda Jaroslav

-        Hospodářka : Martina Vítková

-        Členové VV : Michal Kozák, Vlastimil Stráský, Roman Stráda, Jan Jůza

-        Revizní komise : František Kümmel, Petr Míka

-        Administrativa : Štěpánka Kardová

-        Správce areálu : František Kümmel

Došlo k výměně Zdeňka Fuska za Petra Míku v revizní komisi. Zdeněk Fusek již nebyl aktivním členem.

 

7.      Plán investic 2024

-        Platba za tělocvičnu – volejbalisti – 15.200,- odsouhlaseno, zaplatí TK Třebín ze 100%

-        Kontejner WC obec – odsouhlaseno jako investice na rok 2024

-        Kontejner na věci nový obec - neodsouhlaseno

-        Revitalizace tenisového kurtu jaro – Na jaře kontaktovat Český trávník

-        Nová plachta na pískoviště – zaplatí obec, nutno zaměřit a objednat

 

8.      Plán údržby

-        Listí a tráva František Kümmel

-        Krásně protažené chodníky František Kümmel

-        Informační tabule Jan Jůza – loni nevyšlo – potvrzeno na letošní sezonu

 

9.      Plán činností na rok 2024

-        Jarní brigáda v dubnu – datum bude teprve stanoveno pravděpodobně 27.4.24

-        Májka s SDH

-        Dětský den Lucie Kosová

-        Trojboj – 27.7.2024

-        Mix tenis – 3.8.2024

-        Sezonní turnaj singlů – květen až září

-        Školení první pomoci červen – bude upřesněn datum a rozeslány pozvánky - Magda

 

10.   Usnesení valné hromady

-        Pro : všichni 13 účastníků

-        Proti: 0

-        Zdržel se: 0

 

11.   Diskuze

-        Změna prezidenta, tajemníka a administrace – všichni byli informování o tomto záměru v krátké budoucnosti, termín zatím nebyl stanoven

-        Dopsat „v případě že prší tak odhlásit jinak zaplatíte 100%“

-        Snížit dobu pro možnost zrušení rezervace na 1 hodinu ! - Magda

*******************************************************************************************************************************************

 

Zápis z 10. výroční schůze TK Třebín ze dne 21.11.2015

Přítomno: 19 členů, 1 host

Program:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Zpráva o činnosti TK Třebín v roce 2015
 3. Pronájem kiosku TK Třebín na rok 2016
 4. Zpráva o hospodaření TK Třebín za rok 2015
 5. Změna občanského sdružení na zapsaný spolek, změna názvu TK a stanov
 6. Členské příspěvky na rok 2016
 7. Volba výkonného výboru
 8. Plán investic na rok 2016
 9. Plán údržby a oprav na rok 2016
 10. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2016
 11. Usnesení
 12. Diskuze

 

 1. Zahájení

Ing. Petr Čížek přivítal přítomné a seznámil je s programem členské schůze, který byl všemi přítomnými členy schválen.

 

 1. Zpráva o činnosti TK Třebín za rok 2015

Ing. Petr Čížek seznámil přítomné s činností TK v roce 2015:

 

 • cedule (provozní řád) na hřiště jsou vyrobené, vyvěšení zajistí Jůza, Karda
 • byla zakoupena nová síť na nohejbal
 • nebyla pořízena ochranná síť proti listí na volejbalové hřiště z důvodu finanční náročnosti, dále se listí bude vyfoukávat
 • písek na volejbalové hřiště zatím nebylo potřeba zakoupit, do budoucna dle potřeby
 • byly zakoupeny dvě sady dřevěných posezení – stoly a lavice
 • využití prostoru za volejbalovým hřištěm - nikdo nepodal konkrétní návrh, rozpočet, kdo by akci realizoval, jak s další údržbou - z tohoto důvodu nebudeme dále řešit
 • vchodový systém – zatím zajišťuje pan Brož st.
 • byla koupena tiskárna pro potřeby TK, tč. k dispozici u paní Kardové
 • v roce 2015 proběhly tradiční akce - sportovní trojboj v Třebíně, tenisový turnaj – mix, sportovní ples TK Třebín
 • bylo provedeno osvětlení hřiště (přes grant Jihočeského kraje + financováno obcí)
 • odřezání větví nad dětským hřištěm bylo provedeno Lesy a rybníky města ČB

 

 1. Pronájem kiosku TK Třebín na rok 2016

Stávající nájemce (Pavla Brožová) oficiálně na schůzi sdělila, že v roce 2016 nebude pokračovat v pronájmu kiosku. Z tohoto důvodu bude TK vypsána veřejná poptávka na nového nájemce.

 

 1. Zpráva o hospodaření TK Třebín za rok 2015
 • Martina Vítková seznámila přítomné s celkovým přehledem hospodaření TK Třebín, konkrétní výsledovka je doložena u zápisu z této členské schůze ve složce TK Třebín
 • dále M. Vítková informovala přítomné, že pan Brož st. odevzdal v hotovosti částku 23.365 Kč, což je celkový výběr poplatků za hřiště v roce 2015. Tuto hotovost převzala hospodářka TK Martina Vítková a vložila do pokladny. Se souhlasem všech přítomných členů byla panu Brožovi vyplacena odměna ve výši ½ výše uvedené částky.

 

 1. Změna občanského sdružení na zapsaný spolek, změna názvu TK a stanov

Martina Vítková seznámila přítomné členy se změnou občanského sdružení na spolek:

 • od 1.1.2014 byla s účinností nového občanského zákoníku automaticky převedena občanská sdružení na spolky
 • dle platné legislativy je povinnost spolků do 1.1.2016 provést změnu názvu tak, aby odpovídal požadavkům zákona. Navrhujeme Tělovýchovný klub Třebín z.s. a zároveň v souladu s novým obč. zákoníkem změnit stanovy TK
 • z.s. bude zapsán v novém rejstříku vedeném soudem
 • všichni přítomní členové souhlasí se změnou názvu TK a stanov

                              

 1. Členské příspěvky na rok 2016 + informace k členům TK

Štěpánka Kardová uvedla, že ke dni konání členské schůze je počet členů TK celkem 110,              za letošní rok nezaplatilo 16 členů, v současné době je urgováno.

 • všichni přítomní jsou pro zachování výše členských příspěvku na rok 2016 a to následovně:
 • děti do 15 let: 0,- Kč
 • 15 – 18 let:  100,- Kč
 • nad 18 let:   200,- Kč
 • nadále je možno příspěvky hradit převodem na účet TK Třebín (bližší informace viz. webové stránky TK), nebo v hotovosti u pí. Vítkové.

 

 1. Volba výkonného výboru – Štěpánka Kardová

            Výkonný výbor byl zvolen v následujícím složení:

 • prezident: Ing. Petr Čížek (hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • tajemník: Jaroslav Karda  (hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • hospodářka: Martina Vítková (hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • členové výkonného výboru:
 • František Šnedorfer ml. (hlasování: 19 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování)
 • Martin Bareš (hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Roman Stráda (hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Jan Jůza (hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

Dále byla zvolena revizní komise:

 • František Kümmel (hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Zdeněk Fusek (hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

Správcem areálu pro rok 2016 zůstává pan Jiří Brož st.

 

 1. Plán investic na rok 2016
 • investice – jsou v případě pořizovací ceny nad 40 000 Kč, do 40 000 Kč se jedná o drobné investice

 

Na rok 2016 je v plánu:

 • zakoupení dalšího kolostavu
 • zakoupení další nové sady dřevěných lavice a stolů

 

 1. Plán údržby a oprav na rok 2016 – Petr Čížek
 • vyrobit a vyvěsit cedule na volejbalové a tenisové hřiště – ZÁKAZ KOUŘENÍ! (Jůza, Karda)
 • vyrobit a vyvěsit cedule (Jůza, Karda), aby na hřišti a v prostorách kolem hřiště nepobíhali volně psi + aby všichni udržovali pořádek (stížnost, že na hřišti je nepořádek především po dětech a po psech) + odpadkové koše a pytlíky na psí exkrementy (?). Připomenutí, že v obci je platí obecně závazná vyhláška obce Dubné, kde je uvedena povinnost vodit psa po veřejném prostranství na vodítku. Prosba – abychom toto dodržovali především ve sportovním areálu a na hřišti pro děti      v Třebíně.
 • oprava stanu – prodřená místa, nová větrací okna, nový vstup na suché zipy
 • nový písek na volejbalové hřiště – bude dokupován dle potřeby
 • nová síť na volejbalové hřiště a obnovit ochranu kůlů
 • oživení (zapískování) umělého trávníku na tenis. hřišti + postřik proti mechu – firma Český trávník
 • nutná dovybavení kiosku, dle dohody s případným novým nájemce 
 • z důvodu estetického vzhledu hřiště nadále trvá postupná likvidace stávajících koženkových lavic na hřišti a nahradit je dřevěnými lavicemi a stoly
 • oprava stávajících dřevěných lavic, povrchové úpravy – výměna dřeva na lavicích dle potřeby

 

 1. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2016 – Štěpánka Kardová
 • Ples TK Třebín, uskuteční se v KD Dubné v sobotu 5.3.2016. Od 31.1.2016 proběhnou každou neděli od 18 hodin přípravné schůzky v hospodě, na plese bude hrát kapela MIDI, doporučeno začít shánět ceny do tomboly
 • sportovní trojboj (tenis, nohejbal, beach) – zajistí František Šnedorfer ml.
 • tenisový turnaj – (mix) - zajistí Jaroslav Karda
 • sportovní den pro děti a mládež v Třebíně – běh Třebínem – zajistí Petr Čížek a Jana Vavřínová

 

 

 1.    Usnesení Valné hromady

        Štěpánka Kardová přednesla přítomným návrh Usnesení z Valné hromady TK Třebín.

 

Výroční Valná hromada TK Třebín přijímá a jednohlasně schvaluje následující usnesení: 

 

 1. Zprávu o činnosti TK Třebín v roce 2015
 2. Zprávu o pronájmu kiosku TK Třebín na rok 2016
 3. Zprávu o hospodaření TK Třebín za rok 2015
 4. Zprávu o změně občanského sdružení na spolek, o změně názvu spolku a    o změně stanov
 5. Členské příspěvky na rok 2016
 6. Volbu výkonného výboru
 7. Plán investic na rok 2016
 8. Plán údržby a oprav na rok 2016
 9. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2016

 

 

 1. Diskuze
 • M. Kozák upozornil, že na empaire (sedačce pro rozhodčího) chybí již dlouhou dobu sedák – zajistí P. Čížek
 • M. Kozák se dotázal, jak dopadla diskuse týkající se stanu na hřišti a vzhledu – sděleno, že většina diskutujících byla pro zachování stanu, vzhledem k rozporuplným návrhům je zatím zachován stávají vzhled stanu
 • J. Brož st. - jsou dlouhodobé rezervace, na které nikdo nechodí, měli by být zrušeny, zabírají tak prostor pro případné zájemce
  • do provozního řádu bude doplněno, že při nevyužívání dlouhod. rezervací bude tato rezervace na danou sezonu zrušena
 • starostka obce paní Kudláčková poděkovala za práci TK, práce TK si velmi váží, dále informovala o charitativním běhu v Dubném, prosí o účast, výtěžek bude předán rodině s 2 postiženými dětmi ze Záboří
 • dále podrobně informovala o akci osvětlení sportovních hřišť v Třebíně a Dubném, vč. Financování

 

 

Zapsala: Štěpánka Kardová

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Zápis z 9. výroční Valné hromady TK Třebín ze dne 22.11.2014

Přítomno: 21 členů

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti TK Třebín v roce 2014
 3. Zpráva o hospodaření TK Třebín za rok 2014
 4. Členské příspěvky na rok 2015
 5. Volba výkonného výboru
 6. Plán investic na rok 2015
 7. Plán údržby a oprav na rok 2015
 8. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2015
 9. Usnesení
 10. Diskuze

 

 1. Zahájení
 • v úvodu ing. Čížek přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem, který byl následně všemi členy schválen

 

 1. Zpráva o činnosti TK Třebín za rok 2014
 • ing. Čížek seznámil přítomné s činností TK v roce 2014:
 • provedeny opravy sítí u branek na fotbal a hokej
 • provedeny opravy plotu kolem tenisového a volejbalového hřiště
 • síť na tenis zatím ponechána (provedena výměna lanka)
 • sportovní trojboj v Třebíně
 • tenisový turnaj - mix
 • ples TK Třebín
 • pochvala za velkou účast členů a přátel TK na podzimní brigádě

 

 1. Zpráva o hospodaření TK Třebín za rok 2014
 • M. Vítková seznámila přítomné s celkovým přehledem hospodaření TK Třebín
 • pan Brož st. sdělil, že výběr poplatků za hřiště činí v letošním roce 23.280,- Kč, hotovost           na místě předal paní Vítkové do pokladny. Zároveň se souhlasem všech přítomných byla panu Brožovi st. vyplacena odměna ve výši ½ výše uvedené částky.

 

 1. Členské příspěvky na rok 2015
 • všichni přítomní jsou pro zachování výše členských příspěvku na rok 2015 a to následovně:
 • děti do 15 let: 0,- Kč
 • 15 – 18 let:  100,- Kč
 • nad 18 let:   200,- Kč
 • nadále je možno příspěvky hradit převodem na účet TK Třebín (bližší informace viz. webové stránky TK), nebo v hotovosti u pí. Vítkové.

 

 1. Volba výkonného výboru
 • prezident: Ing. Petr Čížek (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • tajemník: Jaroslav Karda  (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • hospodářka: Martina Vítková (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • členové výkonného výboru:
 • František Šnedorfer ml. (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Martin Bareš (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Roman Stráda (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Jan Jůza (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

Dále byla zvolena revizní komise:

 • František Kümmel (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Zdeněk Fusek (hlasování: 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 •  

Správcem areálu pro rok 2015 zůstává pan Jiří Brož st.

 

 1. Plán investic na rok 2015
 • osvětlení hřiště (přes grant Jihočeského kraje), již provedena studie, projekt
 • koupit další kolostavy
 • koupit nové dřevěné lavice (náhrada za stávající koženkové lavice)
 • tiskárna pro potřeby TK Třebín

 

 1. Plán údržby a oprav na rok 2015
 • vyrobit informační ceduli, kde bude uveden kontakt na správce hřiště a výše poplatků          za hřiště
 • vyrobit cedule na volejbalové a tenisové hřiště – ZÁKAZ KOUŘENÍ!
 • vyrobit cedule, aby na hřišti a v prostorách kolem hřiště nepobíhali volně psi + aby všichni udržovali pořádek (stížnost, že na hřišti je nepořádek především po dětech a po psech)
 • odřezání větví především u stromů nad dětským hřištěm – podat žádost na Magistrát města ČB, odbor životního prostředí
 • ochranná síť proti listí na volejbalové hřiště
 • nový písek na volejbalové hřiště
 • zlikvidovat stávající koženkové lavice na hřiště, nahradit je dřevěnými lavicemi
 • oprava stávajících dřevěných lavic, povrchové úpravy
 • využití prostoru za volejbalovým hřištěm – návrhy: badmintonové hřiště, nebo veřejné posilovací venkovní prvky

 

 1. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2015
 • Ples TK Třebín, uskuteční se v KD Dubné v sobotu 21.2.2015. Od 11.1.2015 proběhnou každou neděli od 18 hodin přípravné schůzky v hospodě, hraje: METROKLUB Big Band
 • volejbalový turnaj (zajistí Petr Čížek)
 • sportovní trojboj (tenis, nohejbal, beach) – zajistí František Šnedorfer ml.
 • tenisový turnaj – mix (zajistí Jaroslav Karda)
 • sportovní den pro děti a mládež v Třebíně – zajistí František Šnedorfer ml. a Petra Faktorová

 

 1. Usnesení

Š. Kardová přednesla přítomným návrh Usnesení z Valné hromady TK Třebín.

 

Výroční Valná hromada TK Třebín přijímá a jednohlasně schvaluje následující usnesení: 

 1. Zprávu o činnosti TK Třebín v roce 2014
 2. Zprávu o hospodaření TK Třebín za rok 2014
 3. Členské příspěvky na rok 2015
 4. Volbu výkonného výboru
 5. Plán investic na rok 2015
 6. Plán údržby a oprav na rok 2015
 7. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2015

 

 1. Diskuze
 • starostka obce paní Kudláčková poděkovala za činnost TK Třebín, dále uvedla, že Obec Dubné se bude podílet 50% finanční účastí na osvětlení hřiště v rámci grantu Jihočeského kraje (obnova venkova). Dále byl předán paní starostce finanční dar ve výši 3.000 Kč na akci pro seniory.

 

Zapsala: Kardová Štěpánka, 22. 11. 2014

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zápis z 8. výroční Valné hromady TK Třebín ze dne 16.11.2013

Přítomno: 23 členů

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti TK Třebín v roce 2013
 3. Zpráva o hospodaření TK Třebín za rok 2013
 4. Členské příspěvky na rok 2014
 5. Volba výkonného výboru
 6. Plán investic na rok 2014
 7. Plán údržby a oprav na rok 2014
 8. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2014
 9. Usnesení
 10. Diskuze

 

 1. Zahájení
 • v úvodu ing. Čížek přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem, který byl následně všemi členy schválen

 

 1. Zpráva o činnosti TK Třebín za rok 2013
 • ing. Čížek seznámil přítomné s činností TK v roce 2013:
 • zprovoznění kurtu na tenis – oprava podkladu, vč. sanace hřiště (firmou provedeno zdarma)
 • korekce plachty – doplnění oken
 • zakrytí místa k umývání
 • zajištění druhé TOI toalety Obcí Dubné
 • rekonstrukce vnitřního prostoru občerstvení
 • zastřešení občerstvení
 • pronájem občerstvení na rok 2013 s P. Brožovou
 • sportovní trojboj v Třebíně
 • tenisový turnaj - mix
 • ples TK Třebín
 • pan Brož st. sdělil, že výběr poplatků za hřiště činí v letošním roce 37.170,- Kč, hotovost na místě předal paní Vítkové do pokladny. Zároveň se souhlasem všech přítomných byla ihned panu Brožovi st. vyplacena odměna ve výši 19000,- Kč.

 

 1. Zpráva o hospodaření TK Třebín za rok 2013
 • M. Vítková seznámila přítomné s celkovým přehledem hospodaření TK Třebín, viz. příloha (výsledovka, rozvaha) – doloženo v evidenci TK Třebín
 • dále paní Vítková upozornila na změnu účtu, nové bankovní číslo účtu je u Era Poštovní spořitelny 262 487 197/0300

 

 1. Členské příspěvky na rok 2014
 • všichni přítomní jsou pro zachování výše členských příspěvku na rok 2014 a to následovně:
 • děti do 15 let: 0,- Kč
 • 15 – 18 let:  100,- Kč
 • nad 18 let:   200,- Kč
 • nadále je možno příspěvky hradit převodem na účet TK Třebín (bližší informace viz. webové stránky TK), nebo v hotovosti u pí. Vítkové.
 • Š. Kardová rozešle členům TK informační e-mail o novém číslu účtu, kam již mohou být hrazeny členské příspěvky na rok 2014, dále je potřeba zaktualizovat číslo účtu na webových stránkách TK

 

 1. Volba výkonného výboru
 • prezident: Ing. Petr Čížek (hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • tajemník: Jaroslav Karda  (hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • hospodářka: Martina Vítková (hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • členové výkonného výboru:
 • František Šnedorfer ml. (hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Martin Bareš (hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Martin Stráda (hlasování: 21 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Jan Jůza (hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

Dále byla zvolena revizní komise:

 • Jana Bubníková (hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)
 • Zdeněk Fusek (hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

    Správce areálu: Jiří Brož st.

 

 1. Plán investic na rok 2014
 • osvětlení hřiště

 

 1. Plán údržby a oprav na rok 2014
 • oprava sítí u branek na fotbal a na hokej
 • oprava plotu kolem tenisového a volejbalového hřiště
 • vyrobit informační ceduli, kde bude uveden kontakt na správce hřiště a výše poplatků          za hřiště
 • vyrobit cedule na volejbalové a tenisové hřiště – ZÁKAZ KOUŘENÍ!
 • vyrobit cedule, aby na hřišti a v prostorách kolem hřiště nepobíhali volně psi + aby všichni udržovali pořádek (stížnost, že na hřišti je nepořádek především po dětech a po psech)
 • vyměnit síť na tenis
 • odřezání větví především u stromů nad dětským hřištěm (projednat s panem Jakšem – Lesy a rybníky města České Budějovice)

 

 1. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2014
 • Ples TK Třebín, uskuteční se v KD Dubné, 22.2.2014, od 5.1.2014 každou neděli               od 18 hodin proběhnou v hospodě přípravné schůzky
 • volejbalový turnaj (zajistí Petr Čížek)
 • sportovní trojboj (tenis, nohejbal, beach) – zajistí František Šnedorfer ml.
 • tenisový turnaj – mix (zajistí Jaroslav Karda)
 • sportovní den pro děti a mládež v Třebině – zajistí František Šnedorfer ml. a Petra Faktorová

 

 1. Usnesení

Š. Kardová přednesla přítomným návrh Usnesení z Valné hromady TK Třebín.

 

Výroční Valná hromada TK Třebín přijímá a jednohlasně schvaluje následující usnesení: 

 1. Zprávu o činnosti TK Třebín v roce 2013
 2. Zprávu o hospodaření TK Třebín za rok 2013
 3. Členské příspěvky na rok 2014
 4. Volbu výkonného výboru
 5. Plán investic na rok 2014
 6. Plán údržby a oprav na rok 2014
 7. Plán činnosti a sportovních akcí na rok 2014

 

 1. Diskuze
 • starostka obce paní Kudláčková poděkovala všem za práci v TK a za práci pro Třebín, zmínila, že dotace 5000,- Kč od obce je zamýšlena na úhradu za tělocvičnu v Dubném, dále upozornila, že na základě vyhlášky obce nesmí v obci běhat psi na volno a na závěr zodpověděla několik dotazů přítomných
 • pan Kozák – upozornil, že pokud se koná brigáda, měli by být všichni členové TK informováni, chtěl se poslední brigády zúčastnit, ale nevěděl o ní, dále upozornil, že by bylo vhodné před každým zahájením sezóny na tenisovém kurtu nejdříve kurt řádně připravit, provést sanaci, pokud se tak neučiní, hřiště se tím ničí, upozornil na nepořádek na hřišti (psi, děti) a navrhl úklid skládky věcí  u tréninkové zdi

 

Zapsala: Kardová Štěpánka, 16. 11. 2013

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Zápis ze 7. výroční Valné hromady TK Třebín ze dne 12.1.2013

Přítomno: 23 členů

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti TK Třebín v roce 2012
 3. Zpráva o hospodaření TK Třebín za rok 2012
 4. Členské příspěvky na rok 2013
 5. Volba výkonného výboru
 6. Plán investic na rok 2013
 7. Usnesení
 8. Diskuze

 

 1. Zahájení
 • v úvodu ing. Čížek přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem, který byl následně všemi členy schválen

 

 1. Zpráva o činnosti TK Třebín za rok 2012
 • ing. Čížek seznámil přítomné s činností TK v roce 2012:
 • instalace stanu, svépomocí položeno podloží pod stanovou konstrukci
 • tenisový turnaj v Třebíně
 • ples TK Třebín

 

 1. Zpráva o hospodaření TK Třebín TK Třebín za rok 2012
 • M. Vítková seznámila přítomné s celkovým přehledem hospodaření TK Třebín,      viz. příloha (výsledovka, rozvaha) – doloženo v evidenci TK Třebín

 

 1. Členské příspěvky na rok 2013
 • výše členských příspěvku zůstává beze změn i pro další rok v následující výši:
 • děti do 15 let: 0,- Kč
 • 15 – 18 let:  100,- Kč
 • nad 18 let:   200,- Kč

 

 • nadále je možno příspěvky hradit převodem na účet TK Třebín (bližší informace     viz. webové stránky TK), nebo v hotovosti u pí. Vítkové.

 

 1. Volba výkonného výboru
 • prezident: Ing. Petr Čížek
 • tajemník: Jaroslav Karda 
 • hospodářka: Martina Vítková
 • členové výkonného výboru: František Šnedorfer, Martin Bareš, Daniel Vítek,     Jan Jůza

 

Dále byla zvolena revizní komise: Magda Kümmelová, Zdeněk Fusek

       Správce areálu: Jiří Brož st.

 1. Plán investic na rok 2013
 • zajištění toalet u hřiště
 • osvětlení hřiště
 • zakrytí místa k umývání

 

 1. Plán sportovních akcí na rok 2013
 • volejbalový turnaj
 • sportovní trojboj (tenis, nohejbal, beach)
 • sportovní den pro děti a mládež v Třebině

 

 1. Usnesení

Š. Kardová přednesla přítomným návrh Usnesení z Valné hromady TK Třebín.

 

Výroční Valná hromada TK Třebín přijímá a jednohlasně schvaluje následující usnesení: 

 1. Zprávu o činnosti TK Třebín v roce 2012
 2. Zprávu o hospodaření TK Třebín za rok 2012
 3. Členské příspěvky na rok 2013
 4. Volbu výkonného výboru
 5. Plán investic na rok 2013

 

 1. Diskuze
 • ples TK (23.2.2013), pozvání na ples, žádost o příspěvky do tomboly
 • odměna pro pan Brože Jiřího st. (11000,- Kč)
 • zprovoznění občerstvení u hřiště
 • M. Kümmelová – podána informace o spuštění E-sportu SHOP, provedena registrace na TK Třebín, bližší informace viz. webové stránky TK

 

Zapsala: Kardová Štěpánka, 12. 1. 2013

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Zápis ze 6. výroční Valné hromady TK Třebín ze dne 19.11.2011

Přítomno: 18 členů

Program:

1.      Zahájení

2.      Zpráva o činnosti TK Třebín v roce 2011

3.      Zpráva o hospodaření TK Třebín za rok 2011

4.      Členské příspěvky na rok 2012

5.      Volba výkonného výboru

6.      Plán investic na rok 2012

7.      Usnesení

8.      Diskuze

 

1.      Zahájení

-         v úvodu ing. Čížek přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem, který byl následně všemi členy schválen

 

2.      Zpráva o činnosti TK Třebín za rok 2011

-         ing. Čížek seznámil přítomné s činností TK v roce 2011:

§      rekonstrukce sportoviště – tenisového kurtu (umělý tenisový povrch)

§      tenisový turnaj v Třebíně

§      ples TK Třebín

 

3.      Zpráva o hospodaření TK Třebín TK Třebín za rok 2011

-         M. Vítková seznámila přítomné s celkovým přehledem hospodaření TK Třebín, viz. příloha (výsledovka, rozvaha)

 

4.      Členské příspěvky na rok 2012

-     výše členských příspěvku zůstává beze změn i pro další rok v následující výši:

§      děti do 15 let: 0,- Kč

§      15 – 18 let:  100,- Kč

§      nad 18 let:   200,- Kč

 

-         nadále je možno příspěvky hradit převodem na účet TK Třebín (bližší informace viz. webové stránky TK), nebo v hotovosti u pí. Vítkové.

 

5.      Volba výkonného výboru

§      prezident: Ing. Petr Čížek

§      tajemník: Jaroslav Karda 

§      hospodářka: Martina Vítková

§      členové výkonného výboru: František Šnedorfer, Vladimír Bercha, Daniel Vítek,  Jan Jůza

 

Dále byla zvolena revizní komise: Magda Kümmelová, Zdeněk Fusek

       Správce areálu: Jiří Brož st.

6.      Plán investic na rok 2012

§         rekonstrukce střechy dřevěného přístěnku na hřišti

§         zajištění toalety pro ženy

§         osvětlení hřiště

§         mantinely na asfaltové hřiště

§         dětská trampolína

§         podlaha pod stanovou konstrukci

§         volejbalový turnaj

§         tenisový turnaj

 

7.      Usnesení

Š. Kardová přednesla přítomným návrh Usnesení z Valné hromady TK Třebín.

 

Výroční Valná hromada TK Třebín přijímá a jednohlasně schvaluje následující usnesení: 

1)   Zprávu o činnosti TK Třebín v roce 2011

2)   Zprávu o hospodaření TK Třebín za rok 2011

3)   Členské příspěvky na rok 2012

4)   Volbu výkonného výboru

5)   Plán investic na rok 2012

 

8.      Diskuze

§           konstrukce

§           ples (25.2.2012)

§           brigáda (20.11.2011 od 14 hodina na hřišti)

§           odměna pro pan Brože Jiřího st. (5500,- Kč)

§           F. Šnedorfer ml. – tenisový turnaj pouze pro občany Třebína

§           veřejná vývěska na budovu výboru

 

Zapsala: Kardová Štěpánka, 19. 11. 2011

 

Vyhledávání

Webmaster: magdakummelova@seznam.cz