Stanovy TK

Stanovy Tělovýchovného klubu Třebín o.s. (TK Třebín o.s.)

I. Základní ustanovení 

1)       TK Třebín o.s. je dobrovolným sdružením občanů a zájmových skupin (dále jen oddílů),  provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.

2)       TK Třebín o.s. byl založen dne 28.10.2006 pod názvem Tělovýchovný klub Třebín o.s.(TK Třebín o.s.) a hlásí se k tradicím tělovýchovy a sportu v českých zemích.

3)       Sídlo TK Třebín o.s.  je Třebín 50, 373 84 Dubné.  

II. Poslání a cíle 

1)       Základním posláním TK Třebín o.s.  je:

a)       organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

b)       vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže.

c)       budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.

d)       vést členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TK Třebín o.s. k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel.

e)       hájit zájmy svých členů, oddílů v klubu uvnitř i navenek a za tímto účelem spolupracovat s orgány obce či státní správy.

f)        dalšími formami své činnosti napomáhat k rozvoji obce a veřejného života. 

III. Orgány Tělovýchovného klubu 

1)       Nejvyšším orgánem TK Třebín o.s. je valná hromada složená ze všech členů organizovaných v TK Třebín o.s. starších 18 let. Schůze valné hromady se konají minimálně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá písemnou formou 1/3 členů nebo člen výkonného výboru, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

2)       Informace o termínu a místu konání schůze musí být umístěna minimálně s čtrnáctidenním předstihem na oficiálních internetových stránkách klubu nebo na vývěskách v obci Třebín nebo osobní písemnou nebo telefonickou pozvánkou

3)       Valná hromada zejména:

a)       rozhoduje o zániku TK Třebín o.s.  a majetkovém vypořádání.

b)       rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TK Třebín o.s.   

c)       rozhoduje o přijetí a změnách stanov TK Třebín o.s.  

d)       volí výkonný výbor a revizní komisi.

e)       schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TK Třebín o.s., schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům.

4)       K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí 3/5 většiny přítomných členů starších 18 let.

5)       Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor v minimálním složení prezident klubu, tajemník klubu a hodpodář klubu. V případě potřeby může být rozšířen o další členy, ale celkový počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý a vždy s rovným hlasovacím právem.

6)       K platnosti rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

7)       Výkonný výbor zejména:

a)       zabezpečuje plnění usnesení valné hromady.

b)       organizuje a řídí hospodářskou činnost TK Třebín o.s.

c)       připravuje rozpočet TK Třebín o.s. ke schválení valnou hromadou.

d)       zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, ostatními organizacemi a sponzory.

e)       k zabezpečení činnosti TK Třebín o.s. vytváří  řídící aparát(dobrovolný případně profesionální).

f)        rozhoduje o přijetí nového člena nebo oddílu.

g)       rozhoduje o vyloučení člena oddílu v případě, že jejich činnost je v rozporu se stanovami TK Třebín o.s. nebo v rozporu ze zákony o sdružování občanů (zejména zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů).

h)       stanoví hlavní směry činnosti pro příští období.

i)         schvaluje a vydává organizační předpisy vnitřních vztahů TK Třebín o.s.

8)       Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejich členů a její pravomoci schvaluje valná hromada.

 IV. Společné zásady členství 

1)       Členem TK Třebín o.s. se může stát každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s posláním TK Třebín o.s..

2)       Podmínkou členství TK Třebín o.s. je schválení členství výkonným výborem a zaplacení ročního příspěvku pro následující rok do konce běžného kalendářního roku.

 V. Majetek a hospodaření 

1)       Zdrojem majetku TK Třebín o.s. jsou zejména:

a)       příspěvky členů TK Třebín o.s.

b)       příjmy z vlastní hospodářské nebo jiné (např.kulturní) činnosti.

c)       příspěvky a dotace od sportovních svazů, státní či obecní příspěvky.

d)       sponzorské dary.

e)       majetek převedený do vlastnictví TK Třebín o.s. členem klubu

f)        majetek převedený do vlastnictví TK Třebín o.s. jinou organizací.

2)       Majetek TK Třebín o.s. je ve vlastnictví TK Třebín o.s. jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích rozhoduje výkonný výbor.

3)       Kromě majetku, ke kterému má TK Třebín o.s. vlastnické právo, může na základě nájemní smlouvy hospodařit s obecním nebo jiným majetkem.

4)       Vlastní hospodářská činnost TK Třebín o.s. se řídí podle platných zákonů České republiky.

5)       Jménem TK Třebín o.s. jedná statutární představitel klubu, kterým je vždy prezident klubu. Prezident klubu může k jednání jménem klubu písemně pověřit další osoby.

                                                                   

                                                                   VI.Práva členů klubu

 

1)  Být volen do všech orgánů tělovýchovného klubu a svým hlasem ovlivňovat činnost klubu.

 

 

                                                           VII.Povinnosti členů klubu

 

1)       Svými připomínkami,názory a nápady naplňovat „Poslání a cíle TK Třebín o.s.“ dle čl. II.stanov.

2)       Svým členským příspěvkem podpořit hospodaření klubu. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1)       Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

        v Třebíně dne 28.10.2006

Vyhledávání

Webmaster: magdakummelova@seznam.cz